مالک باشگاه نساجی می گوید: هنوز برخی از هزینه ها را بصورت غیرمستقیم او میدهد...