مجتبی رمضانی، ستاره این روزهای نساجی گفتگوی کوتاهی با نساجی اسپرت داشته که در ادامه باهم می خوانیم...