سرپرست نساجی می گوید با تلاش مدیر اداره ورزش و جوانان قائم شهر عازم اراک شده ایم...