کاپیتان تیم امید نساجی مانند هواداران، دل پری از عدم جذب محصولات تیمهای پایه در تیم بزرگسالان نساجی دارد...