سرمربی نوجوانان نساجی در گفتگو با نساجی اسپرت از نحوه برخورد با تیمهای پایه نساجی گله کرد...