آقای گل نساجی و لیگ یک فوتبال کشور از احساس خطر برای آینده باشگاه نساجی سخن گفت...