مدافع میانی امیدهای نساجی هم هدف اولش حضور در تیم بزرگسالان نساجی است...