به سراغ یکی دیگر از استعدادهای پایه‌های نساجی رفتیم و دقایقی با او به گفتگو پرداختیم...