در ادامه‌ی معرفی بازیکنان پایه نساجی، با گلر مستعد و باهوش تیم امید نساجی، دقایقی به گفتگو پرداختیم...