پیش از دیدار این هفته نساجی با مس رفسنجان، به سراغ حسین مسگرساروی رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم...