در پایان دیدار امروز به سراغ کاپیتان سابق نساجی رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم...