بدون اغراق به گواه اکثر مربیان و هواداران نساجی امیررضا از آیندگان فوتبال کشور خواهد بود. شرایط حساس بازیهای تیم بزرگسالان نساجی باعث شده تا حسین مسگرساروی...