در پایان دیدار نساجی و آلومینیوم، به سراغ مربی و آنالیزور اسبق نساجی رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم...