به سراغ مالک باشگاه نساجی رفتیم و گفتگویی اختصاصی را با وی ترتیب دادیم...