اگر هدف کسی کوچک‌ترین لطمه به مجموعه باشد، من شخصا جلوی آن‌ها قرار می‌گیرم...