در آستانه ی شروع نیم فصل دوم لیگ آزادگان قرار داریم . نیم فصلی که گذشت برای نساجی و هوادارانش سراسر فراز و نشیب بود...