ششم بهمن خونه به خونه میزبان نساجی در استادیوم کم ظرفیت هفت تیر بابل می باشد...