اکنون زمانی است که عاشقان حقیقی باید خود را نشان بدهند...