دوستان عزیز ،علاقه مندان،عاشقان نساجی امروز بیش از هر دفعه احتیاج به وحدت وهمدلی داریم...