آیا بهتر نیست کمی به این تیم که با ناملایمتی های فراوان به این نقطه رسیده است، توجه شود؟