امروز حمایتمان و شعار هایمان می تواند کارساز باشد ، فردا بر سر مزارشان خداحافظ با تعصب بی فایده است...