دعوت به تیم ملی، آقای گلی لیگ، تصاحب بازوبند پرسپولیس، جاودانگی در دربی از جمله افتخاراتی که بازیکنان بعد از ترک این تیم لیگ یکی به دست آوردند...