المپیک برای کشورمان پر بود از حق خوری اما مبادا خودمان هم حق ورزشکاران کشورمان را بخوریم...