مسئولین دلسوز که مطمئنا نسبت به مردم شهر و استان خود  تعصب خاصی دارند باید جدی تر از گذشته وارد عمل شوند...