همیشه هم خوب نیست که موقع ناراحتی ها مرهم بود، گاهی درد بودن بهتر از صدتا تسکین است.