اين‌ بار ميخواهيم ركورد حضور تماشاگر در استاديوم را جابجا كنيم...