مفتخر هستیم به این حضور پر شور و چشمگیر و البته با عشق...