دوشنبه قرمزترین پیراهن‌مان را به وطنی می‌آوریم تا اگر نیاز شد آن را بر تن بازیکنان‌ کنیم...