شور ، شوق ، فریاد ، اشک ، لبخند ، حسرت، اتحاد، همدلی، و ......