به هم قول بدهیم از آن‌ها بخواهیم رفتارهای ناهنجارشان کم و کم‌تر شود. از همین بازی فردا هم شروع کنیم...