فردا همه ما می‌آییم تا بعد از چندماه دوری از آشیانه ببرها، باغیرت و از ته گلویمان نام نساجی مازندران را فریاد بزنیم