چطور بايد به ايران فهماند كه ما هستیم كه مظلوميم و آن دلار داران ظالم؟...