امید به بهبود شرایط توقع معقول و به‌جایی است که هواداران می‌توانند از پاشازاده و شاگردانش داشته باشند...