بیش از یک سوم فصل سپری شد: نکات تأمل برانگیز و جالب در مقایسه‌ی فصل پیش و این فصل لیگ آزادگان