عاشوری: خوشحالم در نساجی ماندنی شدم/در نیم‌فصل دوم با حضور آقای حدادیان شرایط بهتری خواهیم داشت