استادیوم شهید وطنی قائمشهر مجهز به پیست دو و میدانی شد...