در ادامه می‌توانید ویدئوی گوشه‌ای از تشویق هواداران در نخستین حضور نساجی در وطنی را مشاهده کنید...