این تمرین روز گذشته در زمین ورزشی ساروکلا قائمشهر برگزار شد...