صحنه به ثمر رساندن دو گل پیروزی بخش نساجی برابر آلومینیوم اراک را تماشا می‌کنید...