در فایل‌های زیر می‌توانید صحبت‌های وینگو بگوویچ و مهدی پاشازاده بعد از بازی نساجی برابر گل‌گهر سیرجان را گوش دهید...