بعد از درخواست مدیرعامل نساجی برای بررسی ریشه پیراهن، به سراغ تنی چند از پیشکسوتان نساجی رفتیم...