امروز 10 شهریور یا به عبارتی اول سپتامبر ،مصادف با روز جهانی داور است...