مهدی پرهام؛ مالک باشگاه نساجی، در مورد اتفاقات و حواشی دربی مازندران، توضیحاتی را ارائه کرد...