پاشازاده شرایط لیگ را در فصل جدید با توجه به جمع‌بندی تیم‌ها سخت توصیف کرد...