بعد از برگزاری بدون حاشیه دربی مازندران به سراغ رئیس هیئت فوتبال شهرستان رفتیم...