صحبت‌های سرمربیان دو تیم نساجی و ملوان را در کنفرانس مطبوعاتی گوش می‌دهید...