به سراغ مهدی محمدی؛ فرماندار قائمشهر رفتیم و در خصوص ورزشگاه وطنی با او به گفتگو پرداختیم...