نساجی اسپرت: اکنون این شش دروازه بان تمرینات نساجی را سنگربانی می کنند. گفته می شود نساجی منتظر مساعدشدن اوضاع مالیست تا در اسرع وقت یک دروازه بان شش دانگ وارد ترکیب خود کند...