نساجی چیان در آوردگاه وطنی تنها یک امتیاز دلسرد کننده  کسب کردند ...