ببینید بالاخره باشگاه به هردلیلی چنین تصمیمی گرفت و آقای فکری باید تمکین کنند...